cs en de

08. Říjen 2018Školská rada

Školská rada Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč, příspěvková organizace, byla zřízena na základě zákona č. 561/2004 Sb., par. 167 a 168.

Školská rada zasedá pravidelně dvakrát ročně, na jednáních jsou aktivně a věcně řešeny problémy, které vychází z běžného chodu školy. Školská rada Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč je devítičlenná. Tři členy jmenuje zřizovatel – Kraj Vysočina, tři členy volí pedagogičtí pracovníci školy a tři členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci školy. Funkční období členů školské rady je tříleté.

Složení školské rady Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč (funkční období 2017–2020)

Členové školské rady jmenovaní radou kraje

Ing. Marie Černá – e-mail: m.cerna@trebic.cz
Vladimír Malý – email: v.maly@trebic.cz
Vladimír Měrka – e-mail: starosta@mesto-namest.cz

Členové školské rady zastupující zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky

Petra Dvorská Hamžová
Petra Fialová
Tomáš Dvořák

Členové školské rady zastupující pedagogické pracovníky školy

Mgr. Eva Kahovcová
Bc. Marie Mácová – e-mail: macova.m@oahstrebic.cz
Mgr. Marcela Ondráčková – e-mail: ondrackova@oahstrebic.cz (předsedkyně ŠR)

Zápisy