cs en de

03. Červen 2021Cukrář 29-54-H/01

Ukážeme Vám cestu rájem sladkostí a cukrovinek. Budete péct s potěšením a naučíte se finesám, které znají jenom mistři. Poznáte lexikon mistrovského pečení a pak už Vašim kouzelným výrobkům jen těžko někdo odolá. Nejlepší absolventi získávají "Osvědčení HK ČR", které je opravňuje k praxím v cukrářských provozovnách zemí EU.

Absolvent učebního oboru cukrář - výroba je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním.

 

Ovládá:

  • moderní technologické postupy při přípravě cukrářských těst, náplní a hmot
  • zhotovení cukrářských výrobků včetně zpracování ekonomické a výrobní dokumentace
  • obsluhu strojů a technologických zařízení cukrářské výroby

 

Způsob ukončení a certifikace:

  • závěrečná zkouška
  • výuční list s vysvědčením o závěrečné zkoušce
  • Europass

 

Uplatnění absolventů:

Absolvent nachází uplatnění v cukrářských provozovnách a dalších zařízeních potravinářského průmyslu.

 

Možnosti dalšího vzdělávání:

Absolventi mohou pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu podnikání, ukončeném maturitní zkouškou.

 

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání

Omezení pro studium oboru Cukrář vycházející z Nařízení vlády č. 367/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, jsou následující:

4. Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

9. Přecitlivělost na: a) alergizující látky používané při praktickém vyučování.

19. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

26. Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

Pozn.: § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona: Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; žáka se zdravotním postižením může také uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen. Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa.

  • absolvent nachází uplatnění v cukrářských provozovnách a dalších zařízeních potravinářského průmyslu

 

Dokumenty oboru