cs en de

05. Říjen 2023Prodavač - Florista 66-51-H/01

Zajímáte se vazbu řezaných květin a sváteční a příležitostné vazby? Chcete se naučit základy aranžování a floristiky. Během studia se naučíte realizovat interiérové dekorace, základy botaniky a ekologie

Absolvent učebního oboru Prodejce květin – florista je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním.

 

Ovládá:

  • vazbu řezaných květin
  • aranžování a příležitostnou vazbu, interiérové dekorace
  • základy botaniky a ekologie

 

Způsob ukončení a certifikace:

  • závěrečná zkouška
  • výuční list s vysvědčením o závěrečné zkoušce
  • Europass

 

Uplatnění absolventů:

Absolvent se uplatní jako zaměstnanec firem nebo jako osoba samostatně výdělečně činná.

 

Možnosti dalšího vzdělávání:

Absolventi mohou pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu podnikání, ukončeném maturitní zkouškou.

 

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání

Omezení pro studium oboru Prodejce květin vycházející z Nařízení vlády č. 367/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, jsou následující:

1. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

4. Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

26. Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

Pozn.: § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona: Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; žáka se zdravotním postižením může také uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen. Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa.

Dokumenty oboru